سفارش تبلیغ
صبا

وقـتــی  تـنــگ اسـت و مـیــل کــوچ دارم

آغـوش تــ♥ــو 
یـک سـرزمـیـن گـرمـسـیــر اسـت ..
تاریخ : یکشنبه 94/5/18 | 12:45 عصر | نویسنده : | نظر

بــیـــا "مــشــاعـــره" کــنــیـــم !

تـــو  بـگــو ..
مــن بــی بـهــانـه مـیـمـیــرم

بـــاز 
بــرنــده 
تــ♥ــویــی ...
تاریخ : سه شنبه 94/3/12 | 11:30 صبح | نویسنده : | نظر

 

 

 

 

 
تاریخ : سه شنبه 94/3/12 | 11:29 صبح | نویسنده : | نظر

گــاهـــی مــیـــان مــردم 

در ازدحــام شـهــر ،

غـیــر از "تـــ♥ـــو" هــر چــه هـســـت ...

 مــی کـنـــم !

 
تاریخ : سه شنبه 94/3/12 | 11:28 صبح | نویسنده : | نظر

 

با آن صدای نــاز برایـم غزل بخـوان

تا وقت مـرگ ؛حـوصله دارم برای  ..


تاریخ : سه شنبه 94/3/12 | 11:26 صبح | نویسنده : | نظر

چـه فـرقـی مـیـکـنـد ؟

چـه کـسـی بـحـث را شـروع کـرد
کـه دعـوا را ادامـه داد
رویـش را بـرگـردانـد ..
کـلافـه از جـایـش بـرخـواسـت

یـا بـی هـیـچ حـرفـی گـوشـی را گـذاشـت !

نـگـذاریـد  هـایـتـان طـولانـی شـود
نـگـذاریـد بـغـض هـا طـوفـان شـود...
نـگـذاریـد دلـتـان احـسـاس سـنـگـیـنـی کـنــد

هـر چـقـدر هـم کـه صـدایـتـان بـالا رفـت
اخـمـتــان در هـم شــد

بـا حــرفــی ..
آغــوشـــی ..
نـگــاهــــی ..

یــک نـقـطـه ی پـایــان بـگـذاریــد.

ادامـه دادن یـعـنـی

غـــرور ...
و غــرور تـمـریـن جـدایـی مـی آورد !

بـه هـیـچ کـجـای ایـن دنـیــا بـر نـمـی خـورد
اگــر از "مــن" پـایـیــن بـیـایـیـم گـاهــی ..

و "مـــ♥ــا" را بـبـیـنـیــم

اگــر یـک مـا داریـد
حـواسـتـان را شـش دنـگ کـه هـیــچ
هـمـه ی دنـگ هـای دنـیــا را بـسـپـاریــد . . .

یـک بـوسـه ی مـحـکـم
از اخـم هـای در هـم رفـتـه ی مـردانـه

یـک آغــوش مـحـکـم
از کـلافـگـی هــای زنـانـه

کـیــف دارد .. بــاور کـنـیــد !!

 
تاریخ : سه شنبه 94/3/12 | 11:25 صبح | نویسنده : | نظر

" با آن همه دلداده " دلـش بسته‌ی ما شد


ای من به فدایِ دلِ  پسندش ... !

 
تاریخ : سه شنبه 94/3/12 | 11:24 صبح | نویسنده : | نظر

 مـــن تـمــام نـمـی شــود !


هـمـیــن کــه فـکـــر کـنـــم
مــن و "تـــ♥ـــو" .. 
دو نــفـــریـــــم

دلـتـنـگ تـر مـیـشـوم بــرای تــو...
تاریخ : سه شنبه 94/3/12 | 11:22 صبح | نویسنده : | نظر

قهوه و شعر و خیال ِ تــو و این باد ِ خنک 

باز  بزن ، قهــوه شِکَـــر می خواهد ...

 
تاریخ : سه شنبه 94/3/12 | 11:21 صبح | نویسنده : | نظر

دلـم میخـواهـَد

 را تمـاشـا کنـم!

 میگـذاری در  زُل بـزنـَم...؟

 
تاریخ : سه شنبه 94/3/12 | 11:20 صبح | نویسنده : | نظر

  • گسیختن | فارسی بوک | ماه موزیک