سفارش تبلیغ
صبا

مـهـم نـیـسـت چـقــدر مـی مـانــى!

یــک روز ..
یــک مــاه ..
یــک سـال ..

مـهـم "کـیـفـیـت مـانـدن" اسـت

گـاهـى بـعـضـى هـا، یـک عـمـر کـنــارت هـسـتـنـد
امـا جـز نـگـرانـی و درد
هـیــچ چـیـز بـرایــت نــدارنـد ...

خـوره مـى شـونـد و مـى افـتـنـد بـه جـانـت
و تـا تـه روحـت را مـى خـراشـنــد ..

امــا . . .

بـعـضـی هـا در یـک روز 
تـمـام دنـیـا را بـه تـو هـدیـه مـیـدهـنــد
نــاب هـسـتـنــد ..

و بـه تـو لـحـظـه هـاى نـاب تـرى  مـى دهـنــد

ایـن بـعـضـى هـا 
مـهـم نـیـسـت چـقـدر بـمـانـنــد!

هـر چـقـدر هـم کـه زود بـرونــد
یــادشــان و حـس خـوب بـودنـشـان 
تـا هـمـیـشـه 

هـســت .... !!
تاریخ : یکشنبه 94/7/12 | 5:23 عصر | نویسنده : | نظر

  • گسیختن | فارسی بوک | ماه موزیک